Incorporació dels currículums a la base de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades), li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SELVAGER SL amb NIF B55079958, direcció postal Carrer Terri, 50 Santa Coloma de Farners 17430 Girona, telèfon 972 842 675 i correu electrònic info@residenciamasmoner.cat (d'ara endavant, el Responsable del Tractament), el Delegat de Protecció de Dades de la qual és: BUFET ESCURA SLP (https://www.escura.com, escura@escura.com), amb la finalitat de formar part en els processos de selecció de personal que es duguin a terme per la nostra part, per a la nostra pròpia organització.

El Responsable del Tractament li sol·licita el seu consentiment per conservar en els seus fitxers les dades del Currículum Vitae i altres dades que ens hagi facilitat, així com per procedir al tractament de les seves dades de caràcter personal per analitzar el seu perfil amb la finalitat d’avaluar determinats aspectes personals que serveixin per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional.

La base jurídica del tractament és el consentiment exprés. Igualment si l’interessat no manifesta el seu consentiment exprés o no és possible acreditar-ho posteriorment, la base jurídica serà l’interès legítim del Responsable del Tractament per realitzar processos de selecció de personal i cobrir llocs de treball d’organitzacions interessades en això.

Els destinataris de la informació són el propi Responsable del Tractament i el seu personal. No està prevista cap transferència internacional de les dades dels interessats.
En compliment amb la normativa vigent, Responsable del Tractament informa que les dades seran conservades mentre es considerin vigents per complir amb les finalitats abans esmentades, excepte que l'interessat comuniqui expressament la seva voluntat de revocar el seu consentiment i que les dades siguin eliminades. El Responsable del Tractament es reserva el dret a eliminar les seves dades de les seves bases de dades a qualsevol moment, sense necessitat d’avís previ, quan consideri que els mateixos ja no serveixen a les finalitats abans esmentades

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal o electrònica, indicades més amunt. En aquest sentit, l’interessat disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.
Nom i cognoms, DNI, Data, Signatura